فسخ

شاید که در فسخ عزیمت جاودانه شوم.
ترسی است نهفته در دل سیاهی. هراسی از نشده ها و نگفته ها.
از کجا به کجا؟!
Advertisements