اسکورت

راننده اسکورت جلو، به اشتباه جاده اصلی را ترک کرده و وارد خیابان تنگ فرانز جوزف شد. راننده آرکدوک، که با محل آشنا نبود، درپی ماشین قبلی وارد خیابان شد. یک ژنرال همراه ولیعهد فریاد زد : “این راه اشتباه است!”. راننده به شتاب پا روی ترمز گذاشت و دنده عقب گرفت. از گوشه خیابان، گاوریلو پرنسیپ که یک دانش آموز صرب بوسنیایی بود، پا پیش گذاشت و دو گلوله به سمت آنان شلیک کرد. اولین گلوله به گردن فرانسیس فردیناند اصابت کرد. همسر ِولیعهد ِامپراتوری اتریش-مجارستان، برای محافظت از جان وی، خود را به روی او پرتاب کرد. گلوله دوم نیز به شکم او بر خورد کرد.پانزده دقیقه بعد، هر دو مردند. پنج هفته بعد جنگ جهانی اول شروع شد…

Advertisements