انباری

تاریکی بهترین جا برای تاریک نگه داشتن اسراره… ولی کاش همیشه یه انباری بود تا خاطراتمون رو توش انبار می کردیم و مخفی نگه می داشتیم.

Advertisements