یان کاپلیکی درگذشت

یان کاپلیکی معمار پیشرو و صاحب سبک قزن 20 و 21 در حالی دار فانی را ودا گفت که هرگز شاهد ساخته شدن بزرگترین اثر خود کتابخانه ملی چک نخواهد بود.یان کاپلیکییان کاپلیکی از بنیانگذاران دفتر Future Systems و در طی 40 سال اخیر از تاثیرگذارترین معماران پیشرو شناخته می شود. از وی آثاری چون Hauer-King West India Quay Bridge،Selfridges Building،Naples Subway Stationو… به جای مانده است.معماران بزرگی همچون گرگ لین دنباله رو بی چون و چرای وی بودند.:: آرونا

پ.ن: امتحانات تمام. زندگی دوباره شروع… کتاب داستان… موسیقی… شیر داغ

پ.ن: فردا با کلی بچه باید سرو کله بزنیم… برای واکساناسیون

One thought on “یان کاپلیکی درگذشت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s