برف

snowلذت برف همیشگیه
دلم برای برف لک زده!
در آرزوی یه برف درست و حسابی تو تخت گرم و نرم غلت می زنیم و به امید اون روز زیر لحاف گرم می مونم تا شاید این تکه های ابرهای خرد شده، روی صورتم بشینه.

Advertisements