برنده

اول، نادیده‌ات می‌گیرند. بعد به تو می‌خندند. سپس با تو مبارزه می‌کنند. آنگاه تو برنده می‌شوی.
کارامچاند گاندی

Advertisements