دیدار

وقتی اتوبوسی، رو بعد از سه سال می بینی خوب ذوق زده هم می شه مخصوصا که راننده هم داشته باشه.

Advertisements