تاریخ

همه روشنفکر شدن الا ما.این تقویم‌ها هم تازگی‌ها فقط تاریخ شمسی دارند و میلادی. تاریخ قمری با کلیه بند و بساطش احتراماً به زباله‌دانی تاریخ پیوسته. نتیجه اینکه مجبور شدیم بریم جلو دکه روزنامه‌فروشی از روی روزنامه‌ها بفهمیم تو چه سال قمری هستیم.
وضع مسخره‌ای نیست؟

Advertisements

2 thoughts on “تاریخ

Comments are closed.