عباس!

حیف بود مردن
بی عاشقی
تا نفسی داری و نفسی
بکوش

“عباس کیارستمی”
Advertisements