تعویض

بعد از کشمکش فراون خانه ام عوض شد!
خانه ایی با انبوه خاطره ها، خنده ها، درد و دل ها و کلی احساسات!
فراموش کردن جایی که در آن خاطره ها فراوانند دردناک است.

پ.ن: از طبقه ی آخر هر روز کل این شهر رو دید می زنم، هر روز خانه ی قدیمی رو با حسرت نگاه می کنم که چه گذشت در این چارچوب کوچک.
پ.ن: برای اولین بار بعد از این مدت طولانی سوار اتوبوس شدم و در کمال تعجب دیدم اینجا زنانه مردانه نداریم. خیلی خیلی خیلی خوب بود…پر بود از آزادی، احترام و شادی.
پ.ن: درس ها کلی سخت و وقتگیرشده…

Advertisements