زیبــــــــــا

برگشتم!
از کجایش بماند.
چگونه، هم نپرسید.
چرا و برای چه هم قسمت اسرار است.
بقیه اش بماند برای بعد.

Advertisements