بسته

امروزبسته
روزی بسته و عجیب!!!
نمی خوام مسئله ایی باز بشه فقط احساس کردم باید یگم.
گفتم… انجام شد!
عجیب بود… حتی همین حالا هم عجیب است خیلی عجیب!

 *امروز دفتر جدیدی باز کردم. نمی‌دانم صفحه‌ی آخر آن چه خواهم نوشت، فقط امیدوارم پشیمانی نباشد.

One thought on “بسته

Comments are closed.