اتفاق

امروز یک گنجشک دیدم. یه تیکه نون برداشته بود نصف هیکلش. منو که دید هول کرد، خواست بپره. عجله کرد وسط راه نون افتاد.
برای من مهم بود. همین

Advertisements