امروز!

امروز، سالگرد آمرصاحب، مرد پاییداری و مقاومت،بود. کسی که ساده بود و مردمی…احمد شاه مسعود
دوستش داشتم و شاید رهبری مدرن، را باید از او آموخت نه از “چه” که عکس ش بر روی تیشرت و ماگ های مختلف خودنمایی می کند.
مردی که همه افعال مصارع در زندگی اش ماضی می شد.
بیل شنکلی
امروز سالگرد فرد دیگری نیز بود!
سالگرد مردی که به زبان مدرن رهبری فوتبال مردمی را به عده داشت. اسطوره همیشه زنده ی آنفیلد!
مردی بسیار بزرگ که با سیگار برگ گوشه ی لبش گویی سخن می جوید. او بود که فوتبال مرسی ساید و جزیره را زنده نگه داشت و به آن روح جدیدی بخشید!
مردی که فوتبال جزیره و دنیا را متحول کرد.
روحشان شاد.
پ.ن: شاید به رودی فوتوبلاگ هم راه بیفته…