روز 2

دانشگاه سیستان و بلوچستان
دیشب کم خوابیدم، گرمای شب اینجا خیلی بیشتر از گرمای روز بود!
بازار قشنگی داشتند.
اینجا مردمی مهربان با لباس هایی روشن داره… اینجا همه مهربونن.
اینجا همه چیز خوبه.
جای همه خالی

Advertisements