سکوت

کدام ‌ابلهی فرموده است سکوت علامت رضا است. با این کارش ظرافت سکوت را از بین برده است.

Advertisements