روان

معروف است که روانکاو در حین درمان بیمار، خود دچار نوعی روان پریشی می گردد

Advertisements