دلیل

وقتی ماجرای “فارست گامپ” را در پست “بی دلیل ” نوشتم، هیچ نمی دانستم چیست که مرا به نوشتن چنین پستی کشانده است. اما حالا فکر می کنم که انگار اینک خود آرزومندم که بی دلیل با پست هایم بدوم. بی هیچ مقصدی و بی هیچ نیازی به خواننده! به گونه ای که آنها را جا بگذارم.
انگار از نخوانده ماندن پست هایم بیشتر لذت می برم تا خوانده شدنشان… متاســفم!

Advertisements