نبودم

در روزهایی که آسایشم
نبودم شده
و آرامشت
نبودم شده
به اشتراک گذاشتن ِ سرمایه ی قدر نشناس ِ زمان

Advertisements