هم نوع

در افسانه ها آمده است که آخرین تصویر در چشمان مار مرده نقش می بندد. و در صورت کشته شده بودن ، دیگر هم نوعانش این امکان را دارند که قاتل را شناسایی کرده و انتقام بگیرند!

Advertisements