حکم ابطال

تمامیت شخصیت‌ام در این لحظه متبلور شده است که این چنین به قضاوت نشسته‌ام و  گستاخی من حاصل کبر و نخوت‌ست.
اما اعتراف: هر چند این اعتراف به نظر بسیاری بی اهمیت باشد اما بعضی ها را آتش خواهد زد.
من از خدایان قونیه ام و حکم به ابطال  می دهم.

Advertisements