خیال

adamadamcigarettecigarettecigaretteچشمانم تنها به فضای بیرون دوخته می شودadam
و افکارم مدام فریاد می‌زند
باید او را بار دیگر به دنیا برگردانید
حالا نشته‌ام و خیال می کنم
نمی‌دانم چند روز شدست
همه چیز به انتهای بودنش نزدیک می‌شود
من اما فرو می روم،
فرو می ریزم.
Depres

Advertisements