غروب بتان

نیچه در ” غروب بتان ” از سه خطای بزرگ یاد می کند.
الف–  خطای ِ نشاندن پی ِ آمد به جای علت
ب-   خطای رابطه ِ علیت نادرست
ج-  خطای علت های ِ زاده خیال

Advertisements