ابدیت

جفت شیش !
آنگاه غریو شادی من
تو اما آشفته از
تکاپوی یکی شاپرک در معده ات!
.
.
.
تنها جفت شیش است که میماند!

Advertisements