دهان

هرگاه به مجسمه ها می اندیشم، از این حسرت فاصله در عذاب می افتم! روح و ذهن ما قاصر از تجربه بلافاصله اینان است. این تسخیر ناپذیری نه تنها در برابر عکس، بلکه حتی در پیشگاه اصل کار نیز رخ می دهد. حتی ممکن است شما دچار این وسواس شوید که به محض کنار گذاشتن عکس و یا خارج شدن از سایت، اثر از ذهن به کلی غایب شود. این جاست که گاه آرزو می کنم ای کاش می توانستم تمام زیر و بم مجسمه را با دهان بکاوم، تا شاید تجربه اثر را در پر رنگترین شکل در ذهن ضبط کنم. همان گونه که کودک با دهان، تمام اشیاء سه بعدی اطراف خود را مورد شناسائی قرار می دهد.

Advertisements