هفت پرده

سه چیز را دوست دارم
 دوستی به شرط پایبندی
  عاشقی به شرط عهد
   و تورا که شرط نمی شناسی.
اقتباس از فیلم هفت پرده

Advertisements