آوار

انگار یک آوار روم ریخته.
حتی نفس کشیدن هم دیگه برام نمونده.

با خودم قهرم… فعلا نمی تونم بنویسم.
خستم.

Advertisements