اتمام

این افکار مسخره تموم شدنی نیست!!!
کاش می شد فراموش کرد، کاش می شد این حماقت های گذشته را از خاطر برد.
راهکاری براش ندارم… هر روز برام سخت تر می شه.

Advertisements