گوسفند

به مقداری آرامش گوسفندی احتیاج داریم

Advertisements