فقدان

در فقدان يا مي توان پوسيد، يا مي توان به اوج زندگي دست يافت.

Advertisements