حقیقت

تقدس در کدامست؟ تاریکی ، روشنایی؟
حقیقت را در کدام میتوان یافت؟ قعر ظلمات ، دریای نور؟!
پردهء چشم را کدام سد میکند؟ تیرگی ، روشنایی؟!
کدام برتر است؟ طلوع ، غروب؟!

Advertisements