خاکستری

احساس عجبي دارم. احساس مي كنم شبيه همون خرس مهربون خاكستري دوران بچگيم شدم. با اون لبخند سرد هميشگيش!

Advertisements