ته آسمون

وقتی از ته آسمون پرت می شی
احساس می کنی هيچ جا نيستی الا توی آسمون
يعنی همين جا

Advertisements