ترس

از افتادن نمی ترسم
از زمين خوردن می ترسم

Advertisements