مرگ قسطی

مرگ قسطی ِ جناب لوئی فردینان سلین هم به دست ما رسید. از خواندنش آنقدر متلذذ شدیم که در وصف نآید. خسته نباشیدی هم نثار آقای سحابی می کنیم من باب ترجمه ی نسبتن خوبشان.فقط کاش فحش ها کامل نوشته میشد… فی المثل، کلمه ی “ک—” را در نظر بگیرید… گاگول ترین ما با دیدن این کلمه مینیمم 2  فحش ناموسی به مخیله اش خطور میکند… که با توجه به کثرت فحشهائی که در زبان محترم فارسی با حرف معظم  “کاف” شروع میشوند مسئله کمی پیچیده خواهد شد!… چرا که زبان کتاب، آرگوست و در آرگو، فحش و ادبیاتش از جایگاهی ویژه برخوردارند و دانستن این که آیا منظور نویسنده از “ک–” ،ک—!بوده یا ک—!، در شناخت مخاطب از شخصیتها تاثیر بسزائی دارد. البته در بعضی قسمتهای کتاب، فحش ها به گونه ای سخاوتمندانه کامل نوشته شده اند که دلایل این دوگانگی بر ما پوشیده است.

Advertisements

3 thoughts on “مرگ قسطی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s