جرئت

لذتی فوق طبیعی! شب روی کوههای نمناک از شبنم دراز کشیدن؛ در شور جذبه، بر زمین و آسمان بوسه زدن، در نوعی توهم خدا بودن باد کردن؛ در عالم اندیشه، شادمانه تا مغز زمین فرو رفتن؛ هر شش روز آفرینش را دوباره در خود گذراندن و به زودی، غرق در خوشی، در کل هستی مستحیل گشتن؛ خود را از همهَ آنچه انـسانی است یکسـر برهنه کـــردن؛ و این کشف و شهود عالی ا… به پایان رساندن.
جرئت نمی کنــــــم که بگویم چگـــــــــــــــــــونه…

Advertisements