آخرین راه

تا حالا شده توي جاده ايي سنگلاخي و سراشيبي، يكدفعه يك آدم جلوي شما سبز بشود؟
هفته هاست كه اين احساس را يدك مي كشم. تنها راه گريز از تصادم، انحراف بود. انحرافي كه بهترين و آخرين راه بود.

Advertisements