بیا با این آهنگ برقصیم

رقص
بيا با اين آهنگ برقصيم
به حرکت پا
کاريت نباشد
بانوی من!
خدا نشسته آنجا
نگاه می‌کند
به پيچش دست‌های تو
به پاهای من
تنها نشسته آنجا
مبهوت
باز هم دير رسيده!
من پا عوض می‌کنم
تو بخند

گردش دست‌هات
مال من؟

ذره ذره در آغوشت جا بگیرم؟
ذره ذره ببوسمت؟
لباس‌هات را
ذره ذره
به باد بدهم؟
تو را مزه مزه کنم؟
با دلتنگی‌ات چه کنم
آقای من!

بيا با اين آهنگ برقصيم
به حرکت پا
کاريت نباشد

چرخش دست‌هات
مال من؟

هميشه خواندن دست نوشته هاي عباس معروفي برام جالب بوده.

اسب‌ها
آنچنان عاشقانه
به تمام
خواهمت خواست
که قلمت سربه‌زیر شود
و انگشت‌هات
بر تن من بریزد
ذهن زیبای تو را.

سبز باشم يا سرخ
چه فرقی دارد؟
می‌جوشم و می‌بالم
برمی‌آيم
صدای تو
ناب می‌کند شراب را
مستی من
تمام نمی‌شود
بريز.

آماده‌ام تا به تردید
نفس بکشی
و من
بی بهانه به تنت
عشق ببافم.
ادامه

Advertisements