حماقت کمی

ديشب را تا دقايقي پس از ساعت اول با دوستي بودم، بعد از آن دلم را به دريا زدم و تا پارك وي، گاه با دوندگي و گاه پياده گز كردم، بعد از آن خود را به ماشيني رساندم و اين دفعه دل را به كوير سپردم. تمام شب را در كوير يا بهتر بگويم درياچهَ نمك قم گذراندم، كمي حماقت بود ولي به شدت هوس كرده بودم.

Advertisements