ساعت صفر

ساعت صفر.
آماده نبودم. گذر تصويرها سخت تر از جانم بود، جانم را برايش گذاشتم ولي او همان تصوير را زنده كرد. تصويري كه حماقت نه كه حماسه بود احتمالا!!
حال من كجايم، مرا بجو.

Advertisements