آنارشیسم سوسیالیستی و اصلاح طلبی انقلابی

… ۳ سال پيش يك كمونيست تمام عيار بودم . از اينهايي كه پرچم سرخ بدهي دستشان يك قيام مسلحانه براي خودشان درست مي كنند . از اينهايي كه اگر بگويي بالاي چشم لنين ابروست شاكي مي شوند و تو را فرصت طلب بورژواي … مي نامند.
تقصير من نيست . در اين مملكت اگر انسان باشي و زيادي زود شروع به كار بكني و علاقمند باشي به سياست و مسائل جتماعي و زندگي ابناي بشر و … اول اول بايد كمونيست بشوي ! يعني همه ي آنهايي كه ما ديده ايم اول كمونيست بوده اند.
تا اينجاي كار هيچ عيب و ايرادي ندارد ، مهم اين است كه بعد از آن چه مي كني . اگر بعد از آن تونستي با دگماتيسم مبارزه كني و شروع كني به خواندن كتاب و شنيدن حرف ها و فكر كردن و فكر كردن مي تواني راه درست را بيابي در غير اينصورت مي شوي يك فسيل . يك كمونيست كارگري ! يك كسي كه اندك درك و شعوري از اوضاع جامعه و … ندارد . يك فرد با ايمان . حالا ايمان به خدا را از دست داده و به تاريخ و لنين ايمان پيدا كرده است و البته به ماركس بزرگ … !
من اما اين شانس را داشتم كه بشنوم و بخوانم و هر روز و هر روز تغيير كنم . بر اثر اصطكاك است تنها كه انديشه ها صيقل مي خورند و روشن و درست مي شوند .
تازگي ها به چيزي شبيه آنارشيسم سوسياليستي معتقد شده ام . خودم دارم شاخ در مي آورم تقريبا . اما هر چه باشد به اين باور پيدا كرده ام كه وظيفه ي ما نه انقلاب مداوم تروتسكيستي است و نه انقلاب سرخ لنيني . ما بايد نقد كنيم و نقد كنيم و قدم به قدم با اصلاح طلبي انقلابي پيش برويم . مي دانم ديدن موفقيت به عمرمان قد نمي دهد اما حداقلش مطمئن ايم كه انسان به دنيا آمده ايم و انسان وار زيسته ايم و انساني مرده ايم . اين كم چيزي نيست . اين انتخاب راه آينده و انتخاب حال بايد به حساب گذاشت . اصل انساني زاده شدن و انساني زيستن . تو بگو ايده آليستي است . من مي گويم باشد … مهم اين است كه من انتخاب اش كرده ام . حتي آن ايده آليسم را …

Advertisements

4 thoughts on “آنارشیسم سوسیالیستی و اصلاح طلبی انقلابی

  1. من هم جوانی هام کمونیست بودم . 11-12 سالگی تا 16- 17 سالگی . حالا آنارکو فمنیست هستم . آدم ها به ما می گویند ایدآلیست . می دانی ! بیچاره آدم ها . دیگر حتی جسارت فکر کردن به آرزوهایشان را ندارند !

  2. اگر توي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران درس ميخوندي چي مي شدي؟ اونجا فكر همه آدمها پر از نظريه هاي دوست داشتنيه كه احساسات و بي عقلي ها ي پي درپي چهره زشتي براشون درست كرده. مهم اينه كه ما كار درست رو انجام بديم كاري كه براي هيچ كدوم از آدمها مشكل ايجاد نكنه.

Comments are closed.