فروش فوق العاده

خيس خيس بدون هيچ فكري. با نزول آسماني پاك كردن هر چي بود و نبود زيباست. دويدن و ديدن و حس كردن تمام آسمان.
زير باران رفتن زيباست. مخصوصأ در شهري كه زندگي مي كني. جايي كه مدت هاست بودي خاك خيس خورده به مشامت نخورده. بوي نرمه هاي درخت كه با بوي خاك يكي شده و به مي زند. رفتن به گذشتن در راهي كه هر روز شاهد آن بودي كه مالامال از جمعيت است. گذشتن و دويدن.
امشب زيبا بود، باران نيز. دويدن در خيابان “بهار” و گذشتن از روي برگ هاي صدا دار كه هميشه نوستالژي دوران نهفته ايي را بيدار مي كند زيباست مخصوصأ اگر با بوي خاك و برگ درختان با هم مخلوط شده باشه. زمزمهَ شعري نيز بر آن افزون. شايد هم سكوت بهتر باشد كه سكوت سرشار از كلام است و بس.
حال يك پيشنهاد، آن هم فقط براي افراد محدود كه جزو مردم شهر گويي حساب نمي شوند. اين روزها را از دست ندهيد كه با يك بار قدم گذاشتن در كوچه پس كوچه هاي شهر افسون شدهَ سياهي، زير بارون و روي برگ خشك نارنجي و زرد درختان تا سال ديگر شايد نصيبتان نشود پس بشتابيد كه اين چند روز را فروش فوق العاده گذاشتن. خدا جون با تمام وجود دستت درد نكنه.

Advertisements

One thought on “فروش فوق العاده

Comments are closed.