لحظه 4

تنها انتقاد ممکن و موثر [به اعتقاد به خدا /مسيحي بودن] همانا انتقاد از واقعي بودن باور ديني است، انتقاد درست بودن [استدلال] آن را دور بيانداز .

[ آلوين پلانتينجا ]

Advertisements