گرفتگی مثل ماه

يك ماه گرفتگي جزئي در روز 25 مهر خواهيم داشت.
اين ماه گرفتگي در نواحي شرقي ايران به شرط داشتن افق باز شاهد خواهند بود. (البته مراحل پاياني آن)
زمان آغاز گرفتگي 32/14
زمان اوج گرفتگي 00/15
زمان پايان گرفتگي 27/15
نواحي كه بهتر ديده مي شود(هاوائي – كانادا – آلاسكا – شمال غربي آمريكا )
13/13ماه كامل/ فاصله ماه تا زمين 372000 كيلومتر
اندازه زاوبه ايي 55 32