فکر می کنم

I
وقتي به امكان بالاي نشدن ها فكر مي كنم به اين نتيجه مي رسم كه شدن ها هم چندان ارزشي ندارند ! وقتي به امكان بالاي نداشتن ها فكر مي كنم هم به اين نتيجه مي رسم كه داشتن ها هم چندان ارزشي ندارند !
و در همين رابطه ، وقتي به امكان بالاي مرگ فكر مي كنم مي بينم كه زندگي هم اينقدرها ارزش ندارد .

Advertisements