سوژه ، سقوط و شک

II
شك مقدس است . مقدس تر حتي از يقين . بعضي برايش محدوده اي در نظر مي گيرند . مانده ام بايد در نظر بگيرم ، يا نه … ؟

Advertisements