بر باد رفته

”سرزمينی وجود دارد که مردم به آن را از روی ترانه ها می شناسند.مردان و زنانی در آنجا زندگی می کنند که راه آنجا را يافته اند و دوباره هيچگاه دوباره ديده نشده اند.در آن سرزمين نيستی و زوال وجود ندارد.در آنجا درد وافسردگی شناخته شده نيست.نفرت و گرسنگی معنايی ندارد،همه با آرامش با هم زندگی می کنند و با فراق بال و بدون زحمت خيلی چيزه ها بدست می آورند،ولی در آنجا به خاطر نبودن غم،خوشی هم وجود ندارد!“
بر باد رفته،مارگارت ميچل

بعد از خواندن اين كلمات فكر كنم دارم بر مي گردم

Advertisements

5 thoughts on “بر باد رفته

  1. جبران خلیل جبران میگه: کسی که به سیمای غم نگاه نکرده هرگز سیمای شادی را نمی بیند.

  2. گفت آنچه يافت مي نشود آنم آرزوست. البته تا قبل از اين جمله ي آخر. چون جايي كه هيچ غم و شادي وجود ندارد آدمي احساس بيهوده گي مي كند.

Comments are closed.