بد مستی

من مي خورم و تو مي كني بد مستي ؟

Advertisements