احمقانه

توي زندگيم هميشه دعوا بوده ولي خيلي خيلي كم شده، يا بهتر بگم بيشتر از چند بار نشده كه كوتاه بيام. ولي بعضي موقع ها احساس مي كنم اونقدر بايد كوتاه بيام كه طرف به اوج لذت برسه حتي جاهايي خودمو ضايع مي كنم يا اشتباه جواب مي دم كه طرف واقعأ احساس لذت كنه اون موقعه است كه منم احساس شادي مي كنم. فكر كنم الان هم از اون موقع هاست!

Advertisements