رفتنی شدیم

خوب ديگه بعد از اين هم مدت تصميم من قطعي شد.
ما مي ريم سربازي احتمالأ امروز مي رم، كه دفترچهٌ اعزام را بگيرم… احساس بدي ندارم البته اينم بايد اعتراف كنم كه احساس خوبي هم ندارم فقط احساس مي كنم…

Advertisements